Cung cấp Biện pháp thi công và Quản lý Dự án thay thế HP& LP Flare Tip, Pilot Nipple

Công ty ING đã thành công cung cấp Biện pháp thi công và Quản lý Dự án thay thế HP& LP flare tip, pilot nipple trên kho nổi FPSO Ruy II. Với biện pháp thi công này đã giảm chi phí cho khách hàng, thay vì trước đây phải dùng tàu cẩu hoặc trực thăng để thực hiện. Bằng biện pháp thực hiện này, Công việc được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng tiến độ.

Cảm ơn Team của ING đã làm việc cùng nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật cao của Khách hàng.