ING CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tư vấn Quản lý

Tư vấn giải pháp xây dựng phần mềm, công nghệ áp dụng giải quyết công việc phù hợp với từng cơ cấu – tổ chức doanh nghiệp.

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng và đi thuê

Sàn mua bán/ cho thuê bất động sản.

Văn bản pháp Luật

– Luật Doanh nghiệp 2020.

– Luật Đầu tư 2020.

– Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật Đầu tư – phần Phụ lục)

– Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định

– Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

  1. Tra cứu nội dung tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vivn/danhm%E1%BB%A5cng%C3%A0nhngh%E1%BB%81%C4%91%E1%BA%A7ut%C6%B0kinhdoanh.aspx

Xem thêm

  1. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định: 
  2. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề: