Khoản chi cho người lao động trong dịch Covid-19 có được trừ thuế?

Covid

Xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân là vấn đề quen thuộc trong công tác kế toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã phát sinh một số khoản chi phí khác. Vậy doanh nghiệp sẽ ghi nhận những khoản chi phí này như thế nào? Từ các quy định của pháp luật, bài viết trình bày và xác định những chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, thuế TNCN trong thời kỳ đại dịch Covid-19, trong đó bao gồm các khoản chi phí sau:

 

1. CHI PHÍ CÁCH LY

Thuế TNDN: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

2. CHI PHÍ XÉT NGHIỆM COVID-19

Thuế TNDN: Chi phí xét nghiệm Covid-19, và tiêm vắc xin cho người lao động được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

Thuế TNCN: Trường hợp người lao động được Công ty chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 thì khoản chi này có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và là khoản lợi ích được hưởng của người lao động, do đó, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

3. CHI PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chi phí phòng chống dịch: như chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn tay, v.v.

– Thuế TNDN: Được trừ nếu có đủ chứng từ hợp lệ;

– Thuế TNCN: Không chịu thuế TNCN nếu là khoản chi cho tập thể, không cụ thể cho một cá nhân.

Thuế TNCN: Trong đợt dịch Covid-19, các chi phí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật nếu các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá nhân hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

4. KHOẢN TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ DO COVID-19

Thuế TNDN: Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phúc lợi cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là chi phí được trừ cho thuế TNDN nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định.

5. CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở LẠI NHÀ MÁY LÀM VIỆC

Thuế TNDN: Các khoản chi phí phát sinh cho công nhân ở lại nhà máy làm việc theo yêu cầu “3 tại chỗ” (ví dụ như chi phí bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc tại Công ty, chi phí xét nghiệm Covid cho người lao động khi vào làm việc, định kỳ và trước khi người lao động trở về địa phương, chi phụ cấp cho người lao động ở lại Công ty) là các khoản chi mang tính chất phúc lợi cho người lao động và được trừ cho mục đích tính thuế TNDN nếu không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế, và có đầy đủ hồ sơ chứng từ.

6. CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Chi phí cách ly

– Thuế TNDN

+ Trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ với NLĐ trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ HĐCT và thanh toán theo quy định.

+ Chi phí cách ly tập trung tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài do dịch bệnh Covid-19 được trừ nếu có đủ chứng từ hợp lệ;

+ Chi phí thực hiện các thủ tục cách ly theo quy định của Chính phủ cho Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty khi nhập cảnh vào Việt Nam không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định (do không liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty).

+ Các khoản chi phi trên là các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động ngoài các khoản chi lương thưởng đã thỏa thuận được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

– Thuế TNCN

+ Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid – 19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động, do đó, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

+ Chi phí cách ly tập trung tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài do dịch bệnh Covid-19 doanh nghiệp chi trực tiếp cho khách sạn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.

+ Khoản lợi ích này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả mà người lao động được hưởng. Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

+ Chi phí cách ly cho Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV (không do cá nhân làm chủ) là chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam thực hiện cách ly theo quy định của pháp luật, nếu các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá nhân hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi phí lưu trú 

Thuế TNCN: Trường hợp chuyên gia nước ngoài đã được thuê nhà riêng tại Hà Nội phải tạm thời sang lưu trú tại khách sạn ở Bắc Ninh để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch; thì chi phí lưu trú này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi phí xét nghiệm Covid-19

Thuế TNDN: Khoản chi phí xét nghiệm Covid – 19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.