Mẫu biểu, thủ tục nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết 116/NQ-CP . Theo đó với tinh thần của Nghị quyết, việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo thuận tiện, đơn giản, thời gian thực hiện được rút ngắn tối đa để tạo thuận lợi cho người lao động (NLĐ) sớm nhận được hỗ trợ.

Về quy trình, thủ tục thực hiện để người lao động nhận được hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia BHTN tại đơn vị:

– Đơn vị sử dụng lao động:

Lập Mẫu số 02 đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ, gửi trực tuyến cho cơ quan BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi. Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH, gửi kèm bản mềm (file excel) vào địa chỉ email của cơ quan BHXH. Sau lần chuyển danh sách thứ nhất, khi có thông tin bổ sung, đơn vị gửi ngay cơ quan BHXH (có thể gửi bổ sung nhiều lần) để chi trả hỗ trợ NLĐ kịp thời.

Lập Mẫu số 03 đối với NLĐ có thay đổi thông tin (nhân thân, số chứng minh nhân dân, hoặc số căn cước công dân) hoặc thời gian đóng BHTN, kèm hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2020 của BHXH Việt Nam; ký, đóng dấu và scan hồ sơ gửi cơ quan BHXH. Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 hoàn thành.

– Người lao động:

Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên Mẫu số 02; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của BHXH Việt Nam chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH gửi cơ quan BHXH.

Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, NLĐ chưa có số tài khoản, đơn vị hướng dẫn NLĐ đến cơ quan BHXH để đề nghị hưởng hỗ trợ.

Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện như NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

2. Hỗ trợ đối với người lao động dừng tham gia BHTN tại đơn vị:

Làm đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của BHXH Việt Nam chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH gửi cơ quan BHXH.

3. Thời gian thực hiện:

Đơn vị sử dụng lao động 05 ngày; cơ quan BHXH 05 ngày.

4. Hình thức giao dịch

  1. a) Trực tuyến thông qua: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN, ứng dụng VssID (BHXH số).
  2. b) Thông qua dịch vụ bưu chính .
  3. c) Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

5. Trình tự, thủ tục thực hiện đối với người lao động đang tham gia BHXH như sau:

Bước 1: Lập danh sách lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Cơ quan BHXH lập danh sách người lao động đang tham gia BHTN (Mẫu số 01), gửi người sử dụng lao động.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, hoàn thành việc gửi danh sách và công khai thông tin danh sách người lao động được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động được hỗ trợ để người lao động biết.

Lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (Mẫu số 02) đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh (Mẫu số 03) gửi đến cơ quan BHXH.

Bước 3: Chi trả tiền hỗ trợ

Cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời hạn:

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin,

+ 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin.

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đính kèm theo.