GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬT TƯ TỒN KHO-6 CHỨC NĂNG CHÍNH

Giải pháp quản lý vật tư tồn kho là một phần quan trọng của bộ giải pháp quản lý tài sản của tổ chức EAM ( Enterprise Asset Management)

Các chức năng chính của giải pháp

Quản lý máy móc thiết bị

Quản lý vật tư

Quản lý công việc

Quản lý mua sắm

 

Quản lý tài liệu

Dash-board