GIỚI THIỆU VỀ GIẢI PHÁP PRIMAVERA ORACLE-4 TIỆN ÍCH CHÍNH

Tổng quan về giải pháp Primavera

Được xây dựng và phát triển qua một thời gian dài,giải pháp quản lý dự án(tiến độ,nhân lực,chi phí) thông qua phần mềm Primavera Oracle càng ngày càng trở nên hoàn thiện về mặt chức năng và thân thiện,dễ sử dụng.Những tiện ích của giải pháp mang lại bao gồm:

 

 • Giải pháp quản lý dự án theo danh mục hoàn chỉnh của tổ chức
 • Giao diện Web được truy cập theo thời gian thực
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức và thư viện nguồn lực chi tiết nhất có thể
 • Dữ liệu được lưu trữ và bảo mật tuyệt đối
 • Giao diện hiển thị được cấu hình tùy chỉnh theo vai trò người dùng
 • Nâng cao hiệu suất làm việc và tương tác của đội ngũ nhân viên

                                   

        

Tổng quan Dashboards

 

 • Xem xét chi tiết tiến độ thực hiện các dự án theo thời gian thực
 • Thân thiện và linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu người dùng
 • Tối ưu hóa việc xây dựng và quản lý các nguồn lực liên quan
 • Giám sát và điều chỉnh được kế hoạch và việc thực hiện các dự án
 • Tạo cảm giác tự tin và giữ vững các cam kết ban đầu của tổ chức

 

 

Tổng quan về quy trình ( workflow) dự án

 • Khả năng quản trị các luồng quy trình dự án đầy đủ
 • Tùy chỉnh và cấu hình linh hoạt theo nhu cầu thực tế
 • Hoàn chỉnh cơ chế phê duyệt thông qua nhiều phòng ban
 • Hỗ trợ lưu trữ nhiều dạng form và tài liệu dự án liên quan
 • Tích hợp được với nhiều ứng dụng khác liên quan

 

Khả năng hiển thị quy trình dự án trong Primavera

Tiến hành tạo mới một quy trình

 

 

Theo dõi và quản lý các quy trình đang có

 

Tổng quan về Portfolio

 

 • Ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án dựa trên chiến lược của tổ chức
 • Hướng tới đạt được kết quả tối ưu nhất trong điều kiện nguồn lực hạn chế nhất
 • Tạo một không gian làm việc hoàn thiện và rõ ràng cho đội ngũ nhân viên với các bên liên quan
 • Dễ dàng quản lý cùng lúc nhiều dự án lớn với danh mục các nhà cung cấp chính và các nhà thầu phụ liên quan
 • Tối ưu hóa cách thức điều chỉnh các dự án phức tạp khi có sự thay đổi trong thực tế.

Quản lý việc tối ưu hóa Portfolio

 

Dễ dàng tùy chỉnh layout cần thiết để theo dõi

 

 

Tổng quan về lập kế hoạch và tiến độ dự án

 

 • Khả năng lập và kiểm soát tiến độ mạnh mẽ
 • Quản lý được tât cả các loại dự án
 • Không giới hạn WBS và Activities
 • Phân tích và so sanh Baseline và Current
 • Hoạch định và phân bổ nguồn lực tổ chức

 

 

Danh mục các dự án của tổ chức

 

 

 

Không gian làm việc của từng dự án

 

 

Kế hoạch và tiến độ chi tiết

 

 

 

Mô tả chi tiêt mối quan hệ giữa các activity

Kiểm soát tiến độ mạnh mẽ thông qua Critical Path

 

 

Hiển thị nguồn lực được phân bố

 

Các điểm mạnh của Primavera

 

 • Quản lý dự án và Portfolio trên giao diện web
 • Khả năng làm việc offline
 • Khả năng bảo mật và tích hợp
 • Khởi tạo đa dạng các loại báo cáo và phân tích
 • Khởi tạo và kiểm soát luồng quy trình dự án
 • Kiểm soát khối lượng và tiến độ công việc của đội ngũ nhân viên
 • Phân quyền chi tiết đến từng cá nhân người dùng.

 

Tổng kết

 

Tham khảo thêm thông tin qua https://www.oracle.com/industries/construction-engineering/primavera-p6/